Všeobecné obchodné podmienky programu VIP Prémia
spoločnosti Inter Cars Slovenská republika s.r.o.

 

PRVÝ ODDIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Všeobecné ustanovenia

1.1       Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 938 111, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 36257/B, v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, s cieľom vymedziť obchodné podmienky vernostného programu VIP Prémia.

1.2       Cieľom vernostného programu VIP Prémia je odmeniť registrovaných zákazníkov spoločnosti Inter Cars za nákupy realizované u spoločnosti Inter Cars tým, že za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach sú za nákupy prideľované body VIP prémia, ktoré registrovaný zákazník môže použiť za účelom nadobudnutia bonusu alebo premeny bodov VIP prémia na finančný príspevok pre subjekty vykonávajúce neziskovú činnosť alebo všeobecne prospešné služby za podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach.

1.3       Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:
a.         bonusom tovar alebo účasť na zájazde z ponuky spoločnosti Inter Cars zverejnenej na portáli VIP Prémia, pričom: 1. tovarom sa rozumie hnuteľná vec, v prípade počítačového programu aj licencia na jeho použitie, ako aj mimozáručná servisná služba zariadenia a vybavenia dielní (napr. rôzne úkony spojené s inštaláciou, opravami, údržbou a revíziou zariadenia a vybavenia dielní), 2. zájazdom sa rozumie spoločnosťou Inter Cars zakúpená vopred pripravená kombinácia služieb cestovného ruchu,
b. obchodnými podmienkami tieto všeobecné obchodné podmienky,
c.         okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala,

d. podstatným porušením zmluvy také porušenie zmluvy, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy; pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné,
e. portálom VIP Prémia internetový portál prevádzkovaný spoločnosťou Inter Cars na adrese www.vippremia.sk,
f. predvídateľnou škodou škoda, ktorú spoločnosť Inter Cars v čase uzavretia zmluvy ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti predvídala alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase spoločnosť Inter Cars poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti; hodnota predvídateľnej škody je vo výške hodnoty bonusu bez dane z pridanej hodnoty, ktorý bol predmetom zmluvy v dôsledku ktorej alebo v súvislosti s ktorou škoda vznikla,

g. programom VIP Prémia vernostný program prevádzkovaný spoločnosťou Inter Cars pre registrovaných zákazníkov, ktorého cieľ je definovaný v ods. 1.2 tohto článku,
h. registrovaným zákazníkom osoba registrovaná spôsobom uvedeným v čl. 3 ods. 3.1 týchto obchodných podmienok,

i. spoločnosťou Inter Cars spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 938 111, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 36257/B,

j. zmluvou zmluva uzavretá medzi spoločnosťou Inter Cars a registrovaným zákazníkom, na základe ktorej sa spoločnosť Inter Cars zaväzuje poskytnúť registrovanému zákazníkovi bonus a registrovaný zákazník sa zaväzuje bonus prevziať alebo použiť a zaväzuje sa zaplatiť spoločnosti Inter Cars cenu bonusu spôsobom podľa týchto obchodných podmienok alebo na základe ktorej sa spoločnosť Inter Cars zaväzuje poskytnúť v mene registrovaného zákazníka finančný príspevok pre subjekt vykonávajúci neziskovú činnosť alebo všeobecne prospešné služby za podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach.

2. Zmluva

2.1       Zmluva sa uzatvára v elektronickej forme prostredníctvom portálu VIP Prémia.
2.2      Zmluva sa považuje za uzavretú, keď registrovaný zákazník spôsobom uvedeným na portáli VIP Prémia prejaví svoju vôľu uzavrieť so spoločnosťou Inter Cars zmluvu akceptáciou ponuky uvedenej na portáli VIP Prémia a zaplatením ceny za bonus alebo udelením súhlasu s premenou bodov VIP prémia na finančný príspevok v prospech subjektu vykonávajúceho neziskovú činnosť alebo všeobecne prospešné služby, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak.

2.3       Informácie uvedené v reklamných materiáloch a ponukách sú súčasťou obsahu zmluvy len v prípade, ak sa na  výslovne odvoláva.

2.4       Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v zmluve sa spravujú znením týchto obchodných podmienok. Odchylné výslovné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.

2.5       Práva a povinnosti výslovne neupravené v zmluve a v týchto obchodných podmienkach sa spravujú Obchodným zákonníkom.

2.6       Zmena a doplnenie zmluvy sa musia vykonať v písomnej forme.

2.7       Prevod akýchkoľvek práv a povinností registrovaného zákazníka zo zmluvy podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti Inter Cars.

2.8       Spoločnosť Inter Cars si vyhradzuje právo požadovať overenie informácií o registrovanom zákazníkovi a v prípade podozrenia zo zneužitia informácií si vyhradzuje právo zmluvu neuzavrieť alebo od zmluvy odstúpiť.

 

DRUHÝ ODDIEL

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O PROGRAME VIP PRÉMIA

3. Podmienky pre používanie portálu VIP Prémia

3.1       Portál VIP Prémia môže využívať každý registrovaný zákazník. Registrovaným zákazníkom sa môže stať len podnikateľ podľa osobitného predpisu[1], ktorý je odberateľom spoločnosti Inter Cars a bolo mu spoločnosťou Inter Cars pridelené zákaznícke číslo. K registrácii je potrebné vyplniť registračný formulár na portáli VIP Prémia a výslovne akceptovať tieto obchodné podmienky. Na využitie ponuky premeny bodov VIP Prémia na finančný príspevok v prospech subjektu vykonávajúceho neziskovú činnosť alebo všeobecne prospešné služby sa vyžaduje udelenie predchádzajúceho súhlasu registrovaného zákazníka  s poskytnutím finančného príspevku spoločnosťou Inter Cars v mene registrovaného zákazníka danému subjektu a súhlasu so zverejnením, prípadne mediálnou komunikáciou mena, resp. ostatných identifikačných údajov registrovaného zákazníka ako donora finančného príspevku.

3.2       Registrovaný zákazník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť spoločnosti Inter Cars zmenu údajov uvedených v registračnom formulári. Po registrácii môže registrovaný zákazník užívať portál VIP Prémia pomocou nastaveného hesla, ktoré mu bude poslané aj elektronickou poštou. Heslo je možné kedykoľvek zmeniť.

3.3       Ak registrovaný zákazník zabudne svoje heslo, môže dostať nové heslo po požadovaných overeniach z ponuky pre zmenu hesla.

3.4       V prípade opakovaného neúspešného pokusu o prihlásenie bude registrovanému zákazníkovi z bezpečnostných dôvodov zablokovaný prístup na portál VIP Prémia. Odblokovanie sa uskutoční automaticky do 24 hodín.

3.5       Registrovaný zákazník je povinný zabezpečiť primeranú ochranu informácií potrebných pre prístup na portál VIP Prémia a pre vykonávanie transakcií prostredníctvom portálu VIP Prémia. Spoločnosť Inter Cars nezodpovedá za žiadne následky spojené s únikom alebo zneužitím týchto informácií a nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu s tým spojenú.

3.6       Registrácia na portáli VIP Prémia zaniká:

a) dňom doručenia písomného oznámenia registrovaného zákazníka,

b) dňom zrušenia registrácie spoločnosťou Inter Cars podľa ods. 3.7 alebo 3.8 tohto článku,

c) smrťou registrovaného zákazníka alebo jeho zánikom bez právneho nástupcu,

d) ukončením programu VIP Prémia na základe rozhodnutia spoločnosti Inter Cars, ktoré spoločnosť Inter Cars zverejní na portáli VIP Prémia aspoň 60 dní vopred.

3.7       Spoločnosť Inter Cars zruší registráciu na portáli VIP Prémia vždy, ak:

a) registrovaný zákazník prestane spĺňať podmienky uvedené v ods. 3.1 tohto článku,
b) registrovaný zákazník, ktorý je fyzickou osobou, má súdom obmedzenú spôsobilosť v takom

rozsahu, že sám nie je schopný vykonávať právne úkony potrebné na uzatvorenie a plnenie zmluvy,

c) na registrovaného zákazníka je vyhlásený konkurz alebo je zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

d) sa registrovaný zákazník neprihlási na portál VIP Prémia počas jedného roka od posledného prihlásenia.

3.8       Spoločnosť Inter Cars môže zrušiť registráciu na portáli VIP Prémia, ak:

a) registrovaný zákazník porušil alebo zneužil práva duševného vlastníctva spoločnosti Inter Cars,

b) sa registrovaný zákazník dopustil protiprávneho konania, v dôsledku ktorého bola spoločnosti Inter Cars spôsobená škoda alebo iná ujma,

c) registrovaný zákazník akýmkoľvek spôsobom zneužil mechanizmus výhod vyplývajúcich z programu VIP Prémia, zasiahol do systému alebo používal služby protiprávne alebo v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, zmluvou alebo účelom zmluvy.

3.9 Ustanovenia článkov 1, 2, 6, 7, 9 až 16 týchto obchodných podmienok sú pre registrovaného zákazníka záväzné aj po zrušení registrácie na portáli VIP Prémia.

4. Postup zbierania bodov VIP prémia

4.1       Body VIP Prémia sa pripisujú na konto registrovaného zákazníka raz mesačne za podmienky, že za jednotlivý kalendárny mesiac registrovaný zákazník realizoval u spoločnosti Inter Cars obchodné transakcie v cene prevyšujúcej 1.500 Eur bez dane z pridanej hodnoty. Realizovanou obchodnou transakciou je kúpa tovaru registrovaným zákazníkom od spoločnosti Inter Cars, za ktorý bola zaplatená kúpna cena v plnom rozsahu.

4.2       Základom pre určenie počtu bodov VIP Prémia z obchodnej transakcie je zaplatená kúpna cena bez dane z pridanej hodnoty. Ak registrovanému zákazníkovi za jednotlivý kalendárny mesiac vznikne nárok na pripísanie bodov VIP Prémia podľa ods. 4.1 tohto článku, prepočíta sa dosiahnutý obrat na body VIP Prémia nasledovne:

a) za nákup náhradných dielov pre osobné automobily, vybraných značiek podľa bodu 4.10 sa pripíše na konto registrovaného zákazníka jeden bod VIP Prémia za každých celých 110 Eur bez DPH,

b) za nákup náhradných dielov pre osobné automobily, vybraných značiek podľa bodu 4.10 sa pripíše na konto registrovaného zákazníka, v rámci programu na rozvoj vzájomnej spolupráce BONUS PROGRAM INTER CARS, jeden bod VIP Prémia za každých celých 180 Eur bez DPH,

c) za nákup náhradných dielov pre nákladné automobily, sa pripíše na konto registrovaného zákazníka jeden bod VIP Prémia za každých celých 180 Eur bez DPH,

d) za nákup mimozáručných servisných služieb vybavenia dielní (napr. rôzne úkony spojené s inštaláciou, opravami, údržbou a revíziou zariadení vybavenia dielní, sa pripíše na konto registrovaného zákazníka jeden bod VIP Prémia za každých celých 200 Eur bez DPH.
4.3       V prípade vrátenia tovaru akceptovaného spoločnosťou Inter Cars, za kúpu ktorého boli registrovanému zákazníkovi pripísané body VIP Prémia podľa ods. 4.1 a 4.2 tohto článku, bude z konta registrovaného zákazníka odpočítaný jeden bod VIP Prémia:
a) za každých aj začatých 110 Eur bez DPH kúpnej ceny vráteného tovaru uvedeného v ods. 4.2 písm. a) tohto článku,

b) za každých aj začatých 180 Eur bez DPH kúpnej ceny vráteného tovaru uvedeného v ods. 4.2 písm. b) tohto článku,

c) za každých aj začatých 180 Eur bez DPH kúpnej ceny vráteného tovaru uvedeného v ods. 4.2 písm. c) tohto článku.

4.5       Spoločnosť Inter Cars môže na portáli VIP Prémia oznámiť aj iné podmienky alebo akcie pre získanie bodov VIP Prémia. Tieto podmienky a akcie môžu mať aj časovo alebo územne obmedzenú platnosť.

4.6       Platnosť bodov VIP Prémia je časovo obmedzená. Registrovaný zákazník je oprávnený body VIP Prémia využiť najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu boli pripísané na konto. Zánikom registrácie registrovaného zákazníka zanikajú aj nevyužité body VIP Prémia bez náhrady.

4.7       Ak spoločnosť Inter Cars eviduje voči registrovanému zákazníkovi pohľadávku po lehote splatnosti, môže pripísanie nových bodov VIP Prémia podľa ods. 4.1 a 4.2 tohto článku odložiť až do úplného zaplatenia pohľadávky a prístup registrovaného zákazníka k portálu VIP Prémia môže zablokovať. Ak pohľadávka po lehote splatnosti registrovaného zákazníka nebude zaplatená ani do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku realizovania obchodnej transakcie, body VIP Prémia z tejto obchodnej transakcie nebudú pripísané na konto registrovaného zákazníka. Lehota platnosti bodov VIP Prémia podľa ods. 4.5 tohto článku platí v prípade podľa tohto odseku rovnako, pričom táto lehota začína plynúť okamihom realizácie obchodnej transakcie, z ktorej body VIP Prémia plynú.

4.8       Registrovaný zákazník je oprávnený body VIP Prémia používať výlučne spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach. Registrovaný zákazník nemá nárok na výmenu bodov VIP Prémia za peniaze. Bodmi VIP Prémia nie je možné vykonávať úhradu kúpnej ceny za tovar zakúpený v spoločnosti Inter Cars inak ako prostredníctvom portálu VIP Prémia. Body VIP Prémia viacerých registrovaných zákazníkov nie je možné spájať za účelom nadobudnutia jedného bonusu. V prípade zániku účasti registrovaného zákazníka na portáli VIP Prémia nevznikajú registrovanému zákazníkovi spoločnosti Inter Cars žiadne nároky, hoci mal v čase zániku registrácie určitý zostatok bodov VIP Prémia na konte.

4.9       Prostredníctvom portálu VIP Prémia môže registrovaný užívateľ kontrolovať aktuálny počet bodov VIP Prémia na jeho konte. Tiež je možné kontrolovať kedy a koľko bodov VIP Prémia bolo použitých na výmenu za bonus.

 

4.10     Značky za ktoré sa pripisujú VIP body pri náhradných dieloch pre osobné automobily:

4MAX, ABE, AE, AISIN, ATE – TEVES, BERAL, BERU, BLIC, BOSAL, BOSCH, BTA, C.E.I, CARGOPARTS, CASTROL, COMMA, CONTITECH (CONTINENTAL), CORTECO, COVIND, DELPHI, DENSO, DONALDSON, DT, ELRING, EXIDE, FAG, FEBI BILSTEIN, FERODO, FILTRON, FORTUNA LINE, GLYCO, GOETZE, HALDEX, HELLA, HENGST, HEPU, INA, JC PREMIUM, KANACO, KNECHT, KNORR, KYB, LAUBER, LEMFOERDER, LUK, MAGNETI MARELLI, MAHLE, MANN FILTER, MEYLE, MONROE, MOOG, NGK, NISSENS, NRF, OSRAM, PACOL, PASCAL, PHILIPS, PURRO, REINHOCH, S-TR, SACHS, SASIC, SBP, SKF, TEXTAR, THERMOTEC, TRUCKLIGHT, TRW AUTOMOTIVE, VALEO, VARTA, VDO (CONTINENTAL), VERNET, WABCO, WALKER, YAMATO, ZF

 

5. Výmena bodov VIP Prémia za bonus alebo finančný príspevok

5.1       Registrovaný zákazník je oprávnený použiť body VIP Prémia výlučne za účelom zaplatenia ceny za bonus alebo premeny bodov VIP prémia na finančný príspevok pre subjekty vykonávajúce neziskovú činnosť alebo všeobecne prospešné služby prostredníctvom portálu VIP Prémia. Pri každom bonuse je na portáli VIP Prémia zverejnený počet bodov VIP Prémia potrebných na jeho  nadobudnutie.

5.2       Ak je na konte registrovaného zákazníka potrebný počet bodov VIP Prémia na nadobudnutie bonusu (ods. 5.1 tohto článku), môže registrovaný zákazník prostredníctvom portálu VIP Prémia uzavrieť so spoločnosťou Inter Cars zmluvu a použiť zodpovedajúci počet bodov VIP Prémia na zaplatenie ceny za bonus. Z konta registrovaného zákazníka sa automaticky odpočíta počet bodov VIP Prémia zodpovedajúci predmetnému bonusu.

5.3       Ak je na získanie bonusu potrebný väčší počet bodov VIP Prémia (ods. 5.1 tohto článku), ako je aktuálny zostatok  konte registrovaného zákazníka, môže registrovaný zákazník doplatiť zostatok ceny bonusu v peniazoch. V tom prípade sa jeden bod VIP Prémia rovná jednému euru s daňou z pridanej hodnoty.

5.4       Po uzavretí zmluvy spoločnosť Inter Cars vystaví registrovanému zákazníkovi faktúru, v ktorej bude okrem náležitostí podľa osobitného zákona[2] uvedený aj počet bodov VIP Prémia použitých na zaplatenie ceny bonusu a v prípade podľa ods. 5.3 tohto článku aj suma zaplatená na úhradu ceny bonusu v peniazoch. V prípade poskytnutia bonusu vo forme mimozáručnej servisnej služby spoločnosť Inter Cars vystaví registrovanému zákazníkovi faktúru spravidla až po poskytnutí služby v zmysle čl. 6 ods. 6.9 týchto obchodných podmienok.

5.5       Spoločnosť Inter Cars si vyhradzuje právo zmien v balení a variantoch ponúkaných bonusov. Tvorba portfólia bonusov ako aj podmienky ich uplatňovania je výlučne v kompetencii spoločnosti Inter Cars. Odber bonusov je možný len v obvyklom množstve. Ponuka bonusov je platná do uplynutia lehoty zverejnenej na portáli VIP Prémia alebo do vypredania zásob. Chyby v písaní v rámci ponuky bonusov na portáli VIP Prémia sú vyhradené.

5.6     Registrovaný zákazník je oprávnený nazbierané body VIP Prémia premeniť na finančný príspevok, ktorý v mene registrovaného zákazníka vyplatí spoločnosť Inter Cars v prospech subjektu vykonávajúceho neziskovú činnosť alebo všeobecne prospešné služby. O ponuke subjektov, ktorým bude možné poskytnúť finančný príspevok za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach rozhoduje spoločnosť Inter Cars, t. j. registrovaný zákazník nie je oprávnený požadovať vyplatenie finančného príspevku inému subjektu, než subjektu z ponuky prezentovanej spoločnosťou Inter Cars. Jeden bod VIP Prémia bude premenený na finančný príspevok vo výške 1 EUR.

 

TRETÍ ODDIEL

OSOBITNÉ USTANOVENIA O BONUSE VO FORME TOVARU

6. Dodanie tovaru

6.1       Dodanie tovaru sa uskutoční prostredníctvom obchodných zástupcov spoločnosti Inter Cars jeho odovzdaním registrovanému zákazníkovi alebo osobe, ktorá bežne preberá zásielky alebo tovar registrovaného zákazníka v mieste výkonu jeho činnosti podľa údajov registrovaných na portáli VIP Prémia.

6.2       Spoločnosť Inter Cars dodá tovar registrovanému zákazníkovi najneskôr v lehote najneskôr do 30 dní od uzavretia zmluvy.

6.3       Registrovaný zákazník je povinný tovar prevziať a je povinný potvrdiť jeho prevzatie na doklade predloženom spoločnosťou Inter Cars. Registrovaný zákazník je povinný pri dodaní tovaru na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo zabezpečiť vykládku, resp. nakládku tovaru.

6.4       Registrovaný zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.

6.5       Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na registrovaného zákazníka v čase, keď prevezme tovar od spoločnosti Inter Cars, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu spoločnosť Inter Cars umožní nakladať s tovarom a registrovaný zákazník tovar neprevezme.

6.6       Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na registrovaného zákazníka, nemá vplyv na jeho povinnosť použiť na výmenu za tovar zodpovedajúci počet bodov VIP Prémia, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti spoločnosti Inter Cars.

6.7       Ak je bonusom mimozáručná servisná služba, poskytnutie služby sa uskutoční v mieste inštalácie servisného zariadenia alebo vybavenia určenom registrovaným zákazníkom, a to v lehote dohodnutej s registrovaným zákazníkom. Pre poskytnutie bonusu vo forme mimozáručnej servisnej služby môže spoločnosť Inter Cars vyžadovať jej objednanie na štandardizovanom objednávkovom formulári. Registrovaný zákazník berie na vedomie, že ak nebude v osobitnom prípade dohodnuté inak, platí, že body VIP Prémia možno použiť aj na zaplatenie dopravných nákladov servisného pracovníka spoločnosti Inter Cars na miesto inštalácie, ceny spotrebného materiálu potrebného na správne poskytnutie mimozáručnej servisnej služby a ceny revíznej správy (ak sa vyžaduje), ktoré budú registrovanému zákazníkovi účtované podľa platného cenníka spoločnosti Inter Cars.

6.8       Zodpovednosť za miesto inštalácie a technickú pripravenosť daného miesta pre správne poskytnutie mimozáručnej servisnej služby nesie výlučne registrovaný zákazník. Registrovaný zákazník zodpovedá najmä za to, že miesto inštalácie spĺňa všetky technické a bezpečnostné normy a požiadavky na poskytnutie mimozáručnej servisnej služby, resp. na správnu prevádzku dielenského zariadenia a vybavenia (napr. prívody rozvodov, vhodná podlaha). Ak miesto inštalácie nespĺňa technické a bezpečnostné normy a požadované požiadavky alebo registrovaný zákazník neposkytne súčinnosť potrebnú pre poskytnutie mimozáručnej servisnej služby v dôsledku čoho nebude možné poskytnúť mimozáručnú servisnú službu v rámci výjazdu servisného pracovníka spoločnosti Inter Cars,  registrovanému zákazníkovi budú účtované všetky náklady na výjazd a čas strávený na ceste v hodnote 0,40 € bez DPH za 1/km a paušálna pokuta v sume 80 € bez DPH.

6.9       Registrovaný zákazník je povinný riadne poskytnutie mimozáručnej servisnej služby písomne potvrdiť podpisom pracovného listu alebo iného dokladu vyžadovaného spoločnosťou Inter Cars. Ak nebude dohodnuté inak, bonus sa považuje za dodaný, t. j. mimozáručná servisná služba sa považuje za dodanú a jej poskytovanie za ukončené[3]:

a)  dňom riadneho poskytnutia mimozáručnej servisnej služby uvedeným v pracovnom liste alebo inom doklade o poskytnutí mimozáručnej servisnej služby, ak v pracovnom liste alebo inom doklade o poskytnutí mimozáručnej servisnej služby neboli uvedené žiadne vady mimozáručnej servisnej služby,

b) dňom odstránenia vád mimozáručnej servisnej služby, ak bola mimozáručná servisná služba poskytnutá s prípadnými vadami opísanými v pracovnom liste alebo inom doklade o poskytnutí mimozáručnej servisnej služby, alebo

c) dňom vypracovania alebo odovzdania revíznej správy registrovanému zákazníkovi, ak je súčasťou poskytnutia mimozáručnej servisnej služby vystavenie revíznej správy.           

7. Zodpovednosť za vady tovaru

7.1       Ak tovar nie je dodaný v množstve, akosti alebo vyhotovení určenom v zmluve, má vady. Ak zmluva neurčuje akosť tovaru, má tovar vady pokiaľ nedosahuje bežnú akosť. Za vady tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva. Vadou však nie je dodanie iného variantu toho istého druhu tovaru alebo zmeny v balení tovaru.

7.2       Spoločnosť Inter Cars zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na registrovaného zákazníka, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

7.3       Registrovaný zákazník je povinný prezrieť tovar alebo zaradiť prehliadku tovaru bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody na tovare na registrovaného zákazníka. Ak registrovaný zákazník tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase určenom v tomto odseku, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

7.4       Právo registrovaného zákazníka z vád tovaru sa nemôže priznať v súdnom konaní, ak registrovaný zákazník nepodá písomnú správu spoločnosti Inter Cars o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo registrovaný zákazník vady zistil, najneskôr do 7 dní od času uvedeného v ods. 7.2 tohto článku.

7.5       Nároky zo zodpovednosti spoločnosti Inter Cars podľa tohto článku nevznikajú, ak boli vady spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobila ich spoločnosť Inter Cars alebo osoby, s ktorých pomocou spoločnosť Inter Cars plnila svoj záväzok. Spoločnosť Inter Cars najmä nezodpovedá za vady vzniknuté výlučne alebo sčasti:

a) nesprávnym skladovaním alebo použitím tovaru, vykonaním úpravy, opravy alebo iného zásahu do tovaru v rozpore s príslušnou dokumentáciou,

b) primeraným opotrebovaním alebo spotrebovaním tovaru vzhľadom k času a spôsobu použitia,

c) pôsobením vyššej moci.

7.6       Nároky zo zodpovednosti za vady podľa tohto článku nemožno uplatniť po tom, ako bol tovar funkčne zabudovaný do inej veci, používaný alebo spracovaný.

7.7       Predpokladom uplatnenia nárokov registrovaného zákazníka podľa tohto článku je oznámenie vád spoločnosti Inter Cars v písomnej forme a doručenie tovaru v lehote podľa ods. 7.4 tohto článku. Ak sú nároky registrovaného zákazníka podľa tohto článku dané, zaväzuje sa spoločnosť Inter Cars v primeranej lehote od oznámenia tieto vady podľa svojej voľby bezplatne odstrániť dodaním náhradného tovaru za vadný tovar alebo dodaním chýbajúceho tovaru. Registrovaný zákazník môže od zmluvy odstúpiť len v prípade, ak vady tovaru znamenajú podstatné porušenie zmluvy a odstránenie vád tovaru spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete nie je možné v lehote 60 dní od oznámenia podľa prvej vety tohto odseku. Použitie ustanovení § 438 až 436 Obchodného zákonníka sa vylučuje.

7.8       Spoločnosť Inter Cars má nárok na úhradu všetkých nákladov voči registrovanému zákazníkovi v prípade neoprávnenej reklamácie.

7.9       Ustanovenia tohto článku sa primerane uplatňujú aj na vady mimozáručných servisných služieb. Prípadné vady mimozáručných servisných služieb je registrovaný zákazník oprávnený uplatniť iba v pracovnom liste alebo inom doklade o poskytnutí mimozáručných servisných služieb. Na neskôr uplatnené vady spoločnosť Inter Cars neprihliada. V prípade vady mimozáručných servisných služieb je registrovaný zákazník oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie vady, iné nároky (vrátane nároku na náhradu škody) sú vylúčené. Spoločnosť Inter Cars neprevzala záruku za akosť vykonaných servisných prác.


ŠTVRTÝ ODDIEL
OSOBITNÉ USTANOVENIA O BONUSE VO FORME ÚČASTI NA ZÁJAZDE

8. Rezervácia účasti na zájazde

8.1       Bonus vo forme účasti na zájazde poskytuje spoločnosť Inter Cars rezerváciou miesta pre registrovaného zákazníka alebo tretie osoby v rámci vopred zakúpeného zájazdu u tretej osoby. Medzi spoločnosťou Inter Cars a registrovaným zákazníkom, ani tretími osobami zúčastnenými na zájazde, sa neuzatvára zmluva o obstaraní zájazdu.

8.2       Registrovaný zákazník je povinný pri uplatňovaní bonusu vo forme účasti na zájazde poskytnúť spoločnosti Inter Cars prostredníctvom portálu VIP Prémia všetky informácie potrebné pre registráciu miest v rámci konkrétneho zájazdu, najmä požadovaný počet miest a osobné údaje osôb, ktoré sa majú zúčastniť na zájazde v rozsahu uvedenom na portáli VIP Prémia.

8.3       Zmluva, ktorej predmetom je bonus vo forme účasti na zájazde, sa považuje za uzavretú po splnení podmienok uvedených v čl. 2 ods. 2.2 týchto obchodných podmienok, podmienok podľa ods. 8.2 tohto článku a po potvrdení rezervácie zo strany spoločnosti Inter Cars. Spoločnosť Inter Cars si vyhradzuje právo odmietnuť potvrdenie rezervácie aj bez uvedenia dôvodu.

8.4       Po uzavretí zmluvy nie je možné meniť osoby, ktoré sa majú zúčastniť na zájazde.

9. Účasť na zájazde

9.1       V primeranej lehote pred termínom zájazdu spoločnosť Inter Cars písomne oznámi registrovanému zákazníkovi základné informácie o zájazde, najmä:

a) termín jeho začatia a skončenia,

b) uvedenie poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu, miesto a čas ich trvania,

c) ubytovanie, jeho názov a polohu,

d) druh a charakteristiku dopravného prostriedku a údaj o trase cesty,

e) spôsob a rozsah stravovania,

f) záväzné pokyny v potrebnom rozsahu.

9.2       Registrovaný zákazník je povinný oboznámiť s informáciami podľa ods. 9.1 tohto článku všetky osoby, ktorým registroval účasť na zájazde. Pokyny obsiahnuté v uvedených informáciách sú záväzné pre každú osobu, ktorej registrovaný zákazník registroval účasť na zájazde.

9.3       Registrovaný zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za následky porušenia povinností podľa ods. 9.1 tohto článku osobou, ktorej registroval účasť na zájazde. Spoločnosť Inter Cars nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie povinností podľa predchádzajúcej vety.

9.4       Registrovaný zákazník a osoby, ktorým registroval účasť na zájazde, sa zájazdu zúčastnia na vlastnú zodpovednosť. Registrovaný zákazník je povinný na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť všetky administratívne, dopravné a zdravotné predpoklady potrebné pre účasť na zájazde osôb, ktorým registroval účasť na zájazde.

9.5       Uplatňovanie pripomienok počas zájazdu je možné prostredníctvom zamestnanca spoločnosti Inter Cars zúčastneného zájazdu, ktorý ich tlmočí osobe zabezpečujúcej zájazd.

9.6       Spoločnosť Inter Cars si vyhradzuje právo po uzavretí zmluvy meniť určité podmienky zájazdu. Zmenu podmienok oznámi registrovanému zákazníkovi spôsobom uvedeným v ods. 9.1 tohto článku. Ak dôjde k zmene podmienok počas zájazdu, oznámi zmeny registrovanému zákazníkovi zamestnanec spoločnosti Inter Cars.

10. Zrušenie zájazdu a zrušenie účasti na zájazde

10.1     Spoločnosť Inter Cars môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu.

10.2     Spoločnosť Inter Cars môže registrovanému zákazníkovi a osobám, ktorým registroval účasť na zájazde, pred aj počas zájazdu zrušiť účasť na zájazde odstúpením od zmluvy, ak:

a) dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy, povinností a záväzných pokynov podľa čl. 9 ods. 9.1 týchto obchodných podmienok,

b) dôjde k porušeniu povinností podľa čl. 3 ods. 3.8 písm. b) alebo c) týchto obchodných podmienok,

c) dôjde k zániku registrácie registrovaného zákazníka na portáli VIP Prémia.
10.3     Registrovaný zákazník môže až do začatia zájazdu zrušiť účasť na zájazde osobe, ktorej účasť na zájazde registroval, odstúpením od zmluvy v dotknutom rozsahu. V prípade zrušenia účasti na zájazde podľa tohto odseku má spoločnosť Inter Cars nárok voči registrovanému zákazníkovi na zmluvnú pokutu (storno poplatok):

a) vo výške 100 % ceny tohto bonusu ak dôjde k zrušeniu účasti na zájazde menej ako 15 dní pred termínom zájazdu,

b) vo výške 80 % ceny tohto bonusu, ak dôjde k zrušeniu účasti na zájazde menej ako 31 dní pred termínom zájazdu,

c) vo výške 50 % ceny tohto bonusu, ak dôjde k zrušeniu účasti na zájazde menej ako 61 dní pred termínom zájazdu.

PIATY ODDIEL
ZODPOVEDNOSTNÉ PRÁVNE VZŤAHY

11. Zodpovednosť za škodu

11.1     Strana, ktorá poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

11.2     Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná. Poškodená strana nemá nárok na náhradu tej časti škody, ktorá bola spôsobená nesplnením jej povinnosti ustanovenej právnymi predpismi vydanými za účelom predchádzania vzniku škody alebo obmedzenia jej rozsahu.

11.3     Spoločnosť Inter Cars nezodpovedá za škodu vzniknutú úplne alebo sčasti porušením povinností registrovaného zákazníka v dôsledku nesprávneho skladovania, použitia alebo spracovania tovaru (čl. 7 ods. 7.5 týchto obchodných podmienok), v dôsledku porušenia povinností v súvislosti s účasťou na zájazde (čl. 9 ods. 9.1 týchto obchodných podmienok) alebo iných povinností podľa zákona, zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

11.4     Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné a obvyklé, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

11.5     Spoločnosť Inter Cars nie je povinná nahradiť škodu, ktorá prevyšuje predvídateľnú škodu.

12. Zabezpečenie záväzkov

12.1     Ak k prevzatiu tovaru nedôjde v lehote podľa čl. 6 ods. 6.2 týchto obchodných podmienok, môže spoločnosť Inter Cars zaslať registrovanému zákazníkovi výzvu na prevzatie tovaru s upozornením, že v prípade neprevzatia tovaru bude tovar predaný tretej osobe. Ak k prevzatiu tovaru nedôjde ani do 15 dní od doručenia písomnej výzvy spoločnosti Inter Cars podľa predchádzajúcej vety, je spoločnosť Inter Cars oprávnená predať tovar tretej osobe. Spoločnosť Inter Cars je oprávnená ponechať si z výťažku predaja sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom spojeným s uskladnením tovaru, predajom tovaru a iným nárokom voči registrovanému zákazníkov.

12.2     Registrovaný zákazník nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku zo zmluvy alebo z porušenia zmluvy voči pohľadávke spoločnosti Inter Cars.

13. Odstúpenie od zmluvy

13.1     Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch ustanovených zmluvou alebo týmito obchodnými podmienkami. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, dôvod odstúpenia musí byť skutkovo vymedzený a musí byť doručené druhému účastníkovi, inak je neplatné.

13.2     V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej strane a zmluvné strany sú povinné si najneskôr do 15 dní vrátiť vzájomné plnenia, ktoré na základe nej plnili, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak. Vrátenie ceny bonusu spoločnosť Inter Cars realizuje tak, že časť ceny zaplatenej v bodoch VIP Prémia vráti pripísaním bodov na konto registrovaného zákazníka a časť ceny zaplatenej v peniazoch vráti poukázaním peňazí na účet registrovaného zákazníka; je pri tom oprávnená vrátenú cenu bonusu znížiť o nevyhnutne vynaložené náklady alebo cenu opotrebenia tovaru. Ak však povinnosť vrátiť cenu bonusu spoločnosti Inter Cars vznikne po zániku registrácie registrovaného zákazníka na portáli VIP Prémia, cena alebo časť ceny bonusu zaplatená v bodoch VIP Prémia sa nevracia.

13.3     V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 2 ods. 2.8, čl. 10 ods. 10.2 a čl. 15 ods. 15.4 týchto obchodných podmienok sa však registrovanému zákazníkovi v žiadnej forme nevracia cena zaplatená za bonus a spoločnosť Inter Cars si hodnotu bonusu ponechá titulom zmluvnej pokuty. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 10 ods. 10.3 sa registrovanému zákazníkovi v žiadnej forme nevracia časť ceny bonusu vo výške zmluvnej pokuty uvedenej v citovanom ustanovení.

13.4     Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvné ustanovenia týkajúce sa voľby práva, riešenia sporov a iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.


ŠIESTY ODDIEL
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14. Oznamovanie a doručovanie

14.1     Ak je podľa zmluvy potrebné doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, doručuje sa na adresy uvedené v zmluve, ak nie je písomne oznámená iná adresa na doručovanie písomností.

14.2     Ak adresát odoprie písomnosť prevziať, je písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie je odoprené.

14.3     Ak sa nepodarí písomnosť doručiť na adresu uvedenú v ods. 14.1. tohto článku, považuje sa za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, aj keď sa adresát o tom nedozvie.

14.4     Ak sa nejedná o písomnosti smerujúce k zrušeniu zmluvy, môžu byť doručované aj e-mailom registrovanému zákazníkovi na adresu registrovanú na portáli VIP Prémia a spoločnosti Inter Cars na adresu vippremia@intercars.sk.

14.5     Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať všetky skutočnosti podstatné pre výkon práv a plnenie povinností zo zmluvy, inak v plnom rozsahu zodpovedajú za škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.


15. Spracúvanie osobných údajov

15.1     V súvislosti s prevádzkovaním programu VIP Prémia Inter Cars spracúva osobné údaje,  pričom dôsledne postupuje v súlade s ustanoveniami Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Inter Cars ubezpečuje, že za účelom ochrany osobných údajov prijala vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov vykonávala v súlade s právnymi predpismi. Bližšie podmienky a informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné v dokumente – Informácie o spracúvaní osobných údajov zverejnenom na portáli VIP prémia.

15.2     Registrovaný zákazník berie na vedomie, že spoločnosť Inter Cars je oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak predmetom zmluvy je rezervácia účasti na zájazde, pričom registrovaný zákazník registroval účasť na zájazde tretej osobe a spoločnosti Inter Cars na výzvu nepredložil súhlas tretej osoby so spracúvaním jej osobných údajov a bez možnosti použitia predmetných osobných údajov nie je možné bonus poskytnúť. Spoločnosť Inter Cars je oprávnená od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dotknutá fyzická osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov pred splnením zmluvy a bez možnosti použitia predmetných osobných údajov nie je možné bonus poskytnúť.

15.3     Spoločnosť Inter Cars nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú najmä, ale nie výlučne:

a) oneskoreným oznámením zmeny osobných údajov,

b) tým, že registrovaný zákazník nekontroluje pravidelne portál VIP Prémia,

c) neplatnosťou alebo nefunkčnosťou elektronickej schránky registrovaného zákazníka,

d) akýmikoľvek organizačnými alebo technickými zmenami alebo zásahmi na strane registrovaného zákazníka, vrátane zmeny jeho vnútornej štruktúry alebo v jeho orgánoch.


16. Riešenie sporov, rozhodné právo

16.1     Spory vzniknuté zo zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou na rokovaní iniciovanom jednou zo zmluvných strán.

16.2     Ak k dohode nedôjde rozhodne spor podľa ods. 16.1 tohto článku príslušný súd v Slovenskej republike. Ak sa jedná o spor s cudzím prvkom, bude miestne príslušný všeobecný súd spoločnosti Inter Cars.

16.3     Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

17. Záverečné ustanovenia

17.1     Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy a obchodných podmienok platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.

17.2     Spoločnosť Inter Cars môže kedykoľvek rozhodnúť o zmene týchto obchodných podmienok. Zmenu týchto obchodných podmienok zverejní spoločnosť Inter Cars na portáli VIP Prémia aspoň 48 hodín pred nadobudnutím účinnosti zmeny.

17.3     Prílohou týchto obchodných podmienok je vzorové znenie sublicenčnej dohody upravujúcej podmienky udelenia sublicencie spoločnosťou Inter Cars pre vybraných registrovaných zákazníkov zapojených do programu VIP Prémia, ktorá sa týka užívania softvérového riešenia tretej strany implementovaného do elektronického katalógu (IC Katalóg) spoločnosti Inter Cars.   

17.4     Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. septembra 2021.

 

 

Príloha

 

Sublicenčná dohoda

 

 1. Spoločnosť Inter Cars a vybraný registrovaný zákazník obchodne spolupracujú na základe zmluvy o obchodnej spolupráci, ktorá rámcovo upravuje podmienky, v zmysle ktorých registrovaný zákazník odoberá tovar od spoločnosti Inter Cars. Okrem iných spôsobov sú objednávky tovaru realizované prostredníctvom elektronického katalógu IC Katalóg. V rámci programu na rozvoj vzájomnej spolupráce – BONUS PROGRAM INTER CARS je spoločnosť Inter Cars s cieľom podpory predaja tovaru oprávnená vybraným registrovaným zákazníkom udeliť bezodplatnú sublicenciu k Softvéru bližšie špecifikovanému v tejto dohode. Registrovaný zákazník je si vedomý, že udelenie sublicencie je vecou slobodnej úvahy a rozhodnutia spoločnosti Inter Cars a sublicencia nemusí byť udelená každému registrovanému zákazníkovi zapojenému do programu VIP Prémia.
 2. Ak spoločnosť Inter Cars za podmienok uvedených v tejto dohode bezodplatne udelí vybranému zákazníkovi sublicenciu na používanie softvérového riešenia tretej strany (ďalej len „Softvér“) implementovaného do elektronického katalógu predávajúceho IC Katalóg, tak tento registrovaný zákazník má prístup k Softvéru zabezpečený cez svoje prihlasovacie údaje do elektronického katalógu IC Katalóg. Ak nebude dohodnuté inak, sublicencia sa udeľuje pre modul Softvéru „BASIC“ vo verzii „CAR“, pričom spoločnosť Inter Cars je oprávnená udeliť registrovanému zákazníkovi aj verziu „TRUCK“, prípadne súčasne obe verzie. Databáza k modulu „BASIC“ obsahuje najmä: informácie o údržbe, časy opráv.
 3. Sublicencia sa udeľuje na čas trvania práv spoločnosti Inter Cars k Softvéru v zmysle podmienok licenčnej zmluvy uzatvorenej s výrobcom Softvéru, a to počnúc dňom, kedy spoločnosť Inter Cars umožní vybranému registrovanému zákazníkovi prístup k Softvéru cez IC Katalóg.
 4. Registrovaný zákazník prvým prihlásením do IC Katalógu po sprístupnení Softvéru spôsobom podľa bodu 3 vyjadruje súhlas s touto sublicenčnou dohodou a podmienkami užívania Softvéru v nej uvedenými. Ak si registrovaný zákazník neželá užívať Softvér je oprávnený namietať udelenie sublicencie a do 7 dní od udelenia sublicencie odstúpiť od tejto sublicenčnej dohody, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 5. Sublicencia sa udeľuje ako nevýhradná a časovo obmedzená a oprávňuje registrovaného zákazníka užívať Softvér výlučne na prístup k databáze technických informácií a údajov v rozsahu stanovenom v bode 2 tejto dohody. Registrovaný zákazník nie je oprávnený s udelenou sublicenciou, resp. s právami vyplývajúcimi zo sublicencie ďalej disponovať, najmä nie je oprávnený udeliť ďalšiu sublicenciu tretej osobe či sublicenciu postúpiť alebo previesť na tretiu osobu. Registrovaný zákazník je oprávnený technické informácie a údaje z databázy Softvéru využiť výlučne pre účely svojho podnikania. S týmito informáciami a údajmi nesmie nakladať iným spôsobom, najmä nesmie s nimi obchodovať či sprístupňovať ich tretím osobám za odplatu či bez odplaty.
 6. Registrovaný zákazník je si vedomý, že technické informácie a údaje z databázy Softvéru sú údaje zabezpečované treťou stranou – výrobcom Softvéru, ktorý tieto údaje čerpá a spracováva od výrobcov automobilov. Za prípadné chyby a nesprávnosti v technických informáciách a údajoch v databáze Softvéru tak spoločnosť Inter Cars nenesie žiadnu zodpovednosť. Akékoľvek prípadné chyby a nesprávnosti v technických informáciách a údajoch, o ktorých sa registrovaný zákazník dozvie je obratom povinný oznámiť spoločnosti Inter Cars.
 7. Aktualizácie technických informácií a údajov v databáze Softvéru, ako aj celkovú údržbu databázy zabezpečuje výrobca Softvéru. Spoločnosť Inter Cars tak nenesie zodpovednosť za prípadné obmedzenia funkcionalít Softvéru a prístupu registrovaného zákazníka k databáze. Z dôvodu podľa predošlej vety registrovaný zákazník nie je oprávnený vznášať peňažné či iné nároky voči spoločnosti Inter Cars.
 8. Užívanie Softvéru, resp. prístup k databáze môžu byť podmienené dodržiavaním licenčných podmienok stanovených výrobcom Softvéru pre koncových užívateľov. Ak to bude výrobca Softvéru vyžadovať, tak registrovaný zákazník je povinný uzavrieť s výrobcom osobitnú dohodu (End User Agreement), ktorou potvrdí, že bol oboznámený s licenčnými podmienkami stanovenými výrobcom Softvéru pre koncových užívateľov, a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať. Registrovaný zákazník bol uzrozumený, že osobitná dohoda môže byť vyhotovená v inom než slovenskom jazyku a môže sa spravovať iným než slovenským právnym poriadkom.
 9. Spoločnosť Inter Cars je oprávnená kedykoľvek jednostranne odňať registrovanému zákazníkovi udelenú sublicenciu, a to aj bez uvedenia dôvodu, alebo z nasledovných dôvodov:
 1. registrovaný zákazník využíva Softvér, resp. databázu v rozpore s touto sublicenčnou dohodou a/alebo licenčnými podmienkami stanovenými výrobcom Softvéru pre koncových užívateľov a/alebo podmienkami užívania elektronického katalógu IC Katalóg,
 2. registrovaný zákazník neuzavrel s výrobcom osobitnú dohodu (End User Agreement) podľa bodu 8 tejto dohody, ak sa jej uzavretie vyžaduje pre užívanie Softvéru, resp. prístup k databáze,
 3. registrovaný zákazník nespĺňa spoločnosťou Inter Cars stanovené kritéria pre udelenie sublicencie vybraným registrovaným zákazníkom (napr. podmienka minimálneho objemu objednávok realizovaných cez IC Katalóg za určité obdobie, a pod.).
 1. Odňatie sublicencie je spoločnosť Inter Cars oprávnená vykonať aj bez predchádzajúceho upozornenia registrovaného zákazníka. V prípade odňatia sublicencie spoločnosť Inter Cars v elektronickom katalógu IC Katalóg zamedzí registrovanému zákazníkovi prístup k Softvéru, resp. technickým informáciám a údajom v databáze.
 2. Sublicencia udelená touto dohodou zaniká:
 1. odňatím,
 2. výpoveďou tejto dohody registrovaným zákazníkom uplynutím výpovednej doby 7 dní počítanej odo dňa doručenia písomnej výpovede spoločnosti Inter Cars,
 3. zánikom tejto dohody (napr. dohodou),
 4. zánikom zmluvy o obchodnej spolupráci uzatvorenej medzi spoločnosťou Inter Cars a registrovaným zákazníkom bez jej kontinuálneho nahradenia novou zmluvou obdobného účelu a obsahu,
 5. zánikom licenčnej zmluvy s výrobcom Softvéru, na základe ktorej je spoločnosť Inter Cars oprávnená udeliť sublicenciu, resp. v prípade zániku práva spoločnosti Inter Cars udeliť sublicenciu.

 

 

 

 

[1] Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

[2] Ustanovenie § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

[3] Ustanovenie § 19 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.