Informácie o spracúvaní osobných údajov

v rámci programu VIP Prémia
spoločnosti Inter Cars Slovenská republika s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1     Spoločnosť Inter Cars Slovenská republika s.r.o., Ivánska cesta 2, 821 04 Bratislava, IČO: 35 938 111, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 36257/B (ďalej len „Inter Cars“) prevádzkuje vernostný program VIP Prémia, ktorého cieľom je odmeniť Registrovaných zákazníkov spoločnosti Inter Cars za nákupy realizované u spoločnosti Inter Cars získavaním a zbieraním bodov, ktoré je zákazník oprávnený použiť na nákup vybraných bonusov (ďalej len „Program VIP Prémia“). Bližšie podmienky Programu VIP Prémia sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach Programu VIP Prémia (ďalej len „VOP“).

1.2    Program VIP Prémia je určený obchodným partnerom spoločnosti Inter Cars, nie je určený pre spotrebiteľov. Členom Programu VIP Prémia sa môže stať len zákazník, resp. reprezentant zákazníka spoločnosti Inter Cars, ktorý sa registroval na portáli www.vippremia.sk, na ktorom spoločnosť Inter Cars prevádzkuje vernostný Program VIP Prémia. Členstvo v Programe VIP Prémia je dobrovoľné a je podmienené akceptáciou VOP.

1.3     S poukazom na vyššie uvedené spoločnosť Inter Cars v súvislosti s prevádzkovaním Programu VIP Prémia spracúva osobné údaje dotknutých osôb,  pričom dôsledne postupuje v súlade s ustanoveniami Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Inter Cars ubezpečuje, že za účelom ochrany osobných údajov prijala vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov vykonávala v súlade s právnymi predpismi.

2. Informácie o spracúvaní osobných údajov

2.1     Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných v rámci Programu VIP prémia je spoločnosť Inter Cars, tel.: +421232602210, e-mail: intercarssk@intercars.sk (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Prevádzkovateľ ustanovil zodpovednú osobu, ktorú môžu dotknuté osoby kontaktovať e-mailom na: osobne.udaje@intercars.eu.

2.2     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb – registrovaných zákazníkov alebo reprezentantov registrovaných zákazníkov (ďalej len „Registrovaný zákazník“) v rozsahu uvedenom v registračnom formulári pre Program VIP Prémia na portáli www.vippremia.sk, a to: zákaznícke číslo, meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, mesto, PSČ), telefónne číslo, e-mailová adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, ako aj údaje o Registrovaným zákazníkom vykonaných nákupoch a uplatnených bonusoch počas platnosti jeho registrácie v Programe VIP Prémia. Registrovaným zákazníkom poskytnuté osobné údaje sú prístupné iba prostredníctvom portálu Programu VIP Prémia a sú chránené heslom. Osobné údaje Prevádzkovateľ získava priamo od Registrovaných zákazníkov. Prevádzkovateľ osobné údaje využíva na účely prevádzkovania Programu VIP Prémia, t. j. na administráciu konta a zmluvnej agendy Registrovaného zákazníka, zúčtovanie platieb, poskytovanie bonusov v zmysle zmlúv, ktoré Inter Cars uzatvára s Registrovaným zákazníkom a obstaranie komunikácie s Registrovaným zákazníkom. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje na právnom základe plnenia zmluvy, pričom v prípade uplatňovania nárokov zo zmluvy je zákonnosť spracúvania osobných údajov daná na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Tieto osobné údaje Prevádzkovateľ neposkytuje tretím stranám, s výnimkou (i) subjektov zabezpečujúcich doručenie a dodanie bonusu (tovaru) Registrovanému zákazníkovi, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené len v nevyhnutnom rozsahu (ii) subjektov, ktorým poskytnutie osobných údajov ukladajú Prevádzkovateľovi  právne predpisy (súdy, orgány finančnej správy, a pod.) a (iii) subjektov, ktorým sú osobné údaje poskytované v nevyhnutnom rozsahu z dôvodu uplatňovania nárokov Prevádzkovateľa (napr. daňoví a právni poradcovia, audítori, a pod.).

2.3     Pokiaľ na to Registrovaný zákazník udelil osobitný súhlas je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať jeho osobné údaje uvedené v registračnom formulári na účely marketingu, a to najmä zasielanie reklamnej a obdobnej komunikácie, zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách. Súhlas podľa tohto bodu Registrovaný zákazník udeľuje dobrovoľne a udelenie súhlasu nie je podmienkou na poskytovanie plnení v Programe VIP Prémia. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania členstva Registrovaného zákazníka v Programe VIP Prémia alebo až do odvolania. Registrovaný zákazník je oprávnený udelený súhlas odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do momentu doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi.

2.4     Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Registrovaného zákazníka uvedené v registračnom formulári za účelom vykonávania priameho marketingu, a to najmä posielanie marketingových personalizovaných ponúk na zakúpenie bonusu. Spracúvanie osobných údajov na uvedený účel je založené na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, pričom prevádzkovateľ je oprávnený využívať nástroje priameho marketingu na propagáciu bonusov, o ktorých sa na základe predošlých nákupov Registrovaného zákazníka oprávnene domnieva, že by o ne zákazník mohol prejaviť záujem. Registrovaný zákazník má právo u Prevádzkovateľa namietať spracúvanie jeho osobných údajov na uvedený účel.

2.5     V prípade, že si Registrovaný zákazník za podmienok uvedených vo VOP uplatní bonus formou registrácie účasti na zájazde a na účasť na zájazde registruje aj pre tretie osoby je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ spracúval osobné údaje týchto osôb. Môže ísť o osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska (ulica, mesto, PSČ), vek, pohlavie, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP, pasu alebo iného dokladu totožnosti či iné osobné údaje, ktoré sú potrebné na naplnenie účelu spracúvania osobných údajov v závislosti od konkrétnych podmienok poskytnutia bonusu. Prevádzkovateľ osobné údaje tretích osôb získava výlučne od Registrovaného zákazníka a spracúva ich len v nevyhnutnom rozsahu za účelom poskytnutia bonusu v zmysle zmluvy uzavretej s Registrovaným zákazníkom. Na tento účel Prevádzkovateľ spracúva aj osobné údaje Registrovaného zákazníka. Registrovaný zákazník je povinný pred poskytnutím osobných údajov tretích osôb od tretích osôb, ktorým registroval účasť na zájazde, získať ich súhlas (resp. súhlas zákonného zástupcu osôb mladších ako 16 rokov) na poskytnutie osobných údajov Prevádzkovateľovi a zároveň tieto osoby informovať o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa tohto dokumentu. Prevádzkovateľ je oprávnený vyžadovať od Registrovaného zákazníka preukázanie splnenia povinnosti podľa predošlej vety predložením súhlasu tretej osoby so spracúvaním jej osobných údajov pred tým, než dôjde k spracúvania osobných údajov. Osobné údaje podľa tohto bodu je Prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť tretím stranám zainteresovaným na poskytovaní bonusu formou zájazdu, napríklad: cestovné kancelárie alebo cestovné agentúry, eventové agentúry, poskytovatelia ubytovania, poskytovatelia prepravy osôb, poskytovatelia iných služieb cestovného ruchu, poisťovne, a podobne. V závislosti od bonusu zvoleného Registrovaným zákazníkom môžu byť osobné údaje poskytované aj do tretích krajín, najmä ak sa zájazd alebo jeho časť má uskutočniť na území tretích krajín. Poskytovanie osobných údajov do tretích krajín prebieha výlučne za dodržania podmienok stanovených právnymi predpismi, pričom v prípade zamýšľaného prenosu osobných údajov do tretích krajín Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe doplňujúce informácie (v závislosti od konkrétnej situácie).

2.6    Za správnosť osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ získava od Registrovaného zákazníka zodpovedá Registrovaný zákazník. Registrovaný zákazník má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú alebo ktoré Prevádzkovateľovi poskytol, resp. aby tieto osobné údaje doplnil. V prípade, že na základe nesprávne poskytnutých osobných údajov Registrovanému zákazníkovi nebude môcť byť poskytnutý bonus, zodpovednosť za túto skutočnosť preberá Registrovaný zákazník.

2.7     Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané len po nevyhnutnú dobu. Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na právnom základe súhlasu dotknutej osoby sú spracúvané do odvolania alebo zániku tohto súhlasu. Osobné údaje spracúvané na právnom základe plnenia zmluvy budú spracúvané po dobu potrebnú na plnenie zmluvy, najdlhšie však po dobu 4 rokov od ukončenia členstva Registrovaného zákazníka v Programe VIP Prémia. Osobné údaje spracúvané na právnom základe oprávneného záujmu budú spracúvané po dobu trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, najdlhšie do momentu akceptovania námietky dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, ak na strane Prevádzkovateľa neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov (v prípade námietky spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu Prevádzkovateľ tejto námietke vyhovie) alebo do ukončenia členstva Registrovaného zákazníka v Programe VIP Prémia. Bez ohľadu na dobu spracúvania osobných údajov podľa tohto odseku platí, že Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu ďalej spracúvať aj vtedy, ak má Prevádzkovateľ daný iný právny základ spracúvania (napr. plnenie zákonných povinností).

2.8    Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť uchovávané a spracúvané v akomkoľvek štáte, v ktorom vykonáva Prevádzkovateľ činnosť alebo v ktorom sa nachádzajú jeho poskytovatelia služieb. Tieto štáty môžu uplatňovať iné pravidlá ochrany osobných údajov ako Slovenská republika. Prevádzkovateľ zaviedol vhodné zmluvné a iné opatrenia na ochranu osobných údajov v prípade ich prenosu jeho spriazneným osobám či tretím osobám nachádzajúcim sa v iných štátoch. Európska komisia považuje niektoré štáty mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) za štáty, ktoré poskytujú dostatočnú mieru ochrany osobných údajov podľa štandardov EHP. V prípade prenosov údajov z krajín EHP do štátov, v ktorých nie je podľa Európskej komisie dostatočná miera ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ zabezpečil uplatňovanie primeraných opatrení, vrátane zabezpečenia, že príjemca údajov je viazaný na ochranu osobných údajov. Kópiu týchto opatrení si môže dotknutá osoba od Prevádzkovateľa vyžiadať e-mailom na adrese: osobne.udaje@intercars.eu a budú jej poskytnuté aj v prípade, že nastala skutočnosť prevodu jej osobných údajov do tretích krajín.

2.9    Dotknutá osoba má právo za podmienok stanovených právnymi predpismi právo na prístup k osobným údajom a na získanie potvrdenia o tom, či sa o danej osobe spracúvajú osobné údaje, aké údaje sa spracúvajú, za akým účelom, komu boli osobné údaje poskytnuté či inak sprístupnené, či boli osobné údaje prenesené do tretej krajiny a ako dlho budú osobné údaje uchovávané. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

2.10     Dotknutá osoba má právo za podmienok stanovených právnymi predpismi právo na opravu a doplnenie a na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Ďalej má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to najmä v prípade, ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nezákonne alebo Prevádzkovateľ osobné údaje už nepotrebuje na deklarovaný účel. V rozsahu, v akom sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú na účely administrácie konta registrovaného zákazníka v Programe VIP Prémia a plnenia bonusovej zmluvy má dotknutá právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Za podmienok stanovených právnymi predpismi má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov založené na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane osobných údajov má právo za podmienok uvedených v tomto zákone podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 uvedeného zákona na Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

 3. Záverečné ustanovenie

3.1     Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov sa môžu z času na čas meniť. Prevádzkovateľ odporúča dotknutým osobám, aby sa pravidelne vo vlastnom záujme oboznamovali so zmenami tohto dokumentu na portáli Programu VIP Prémia. O podstatných zmenách bude Prevádzkovateľ dotknuté osoby vhodným spôsobom informovať.